25 Kasım 2017
25 Kasım 2017,
 0

Datça Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen prog­ram Datça Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Yar­bay Erdem Fahri Zeren, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar, İdari amir­ler, öğ­ret­men, öğ­ren­ci ve hal­kın ka­tı­lı­mıy­la Cum­hu­ri­yet mey­da­nın­da gerçekleşti.

Ata­türk Anı­tı­na Milli Eği­tim Mü­dü­rü Çe­lenk su­nu­muy­la baş­la­ndı. Baş Öğ­ret­men Ata­türk ve Ebe­di­ye­te in­ti­kal etmiş Öğretmen­le­ri­miz için bir da­ki­ka­lık saygı du­ru­şun­da bu­lu­nu­la­rak takiben İstik­lal Marşımız okun­arak Şanlı Bay­ra­ğı­mız gön­de­re çe­kil­di. Mey­dan­da­ki çelenk sunma töreni sona erdi.

KUT­LA­MA PROG­RA­MI

İlçemiz Bülent Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zi’nde ger­çek­le­şen kutlama programında Saygı du­ru­şu ve İstik­lal Marşımızın okunmasıy­la baş­la­dı. Günün anlam ve öne­mi­ni be­lir­ten ko­nuş­ma­yı İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü ve­ki­li Halil Terzi yaptı. En genç Öğ­ret­men ünvanıy­la Mus­ta­fa Kut­lu­ay İ.O Sınıf Öğ­ret­me­ni İrem Ka­ra­baş Kapçı ko­nuş­ma­sı­nı yaptı. Aday öğ­ret­men­le­rin yemin tö­re­nin ar­dın­dan 2016-2017 yıl­la­rın­da emek­li olan öğ­ret­men­le­re Hiz­met Şeref Bel­ge­si taktim edildi. Öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­le­rin ha­zır­la­mış ol­du­ğu video ve slayt gös­te­ri­si, Orotoryo gös­te­ri­si büyük be­ğe­ni top­la­dı.İlçemizde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler günü ile ilgili yazılan şiir ve kompozisyon ya­rış­ların­da de­re­ce­ye giren öğ­ren­ci­le­re ödül­le­ri­ni Kay­ma­ka­mı Vehbi Bakır, Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı Yar­bay Erdem Fahri Zeren, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar vermesiyle, kut­la­ma tö­re­ni sona erdi.

KOK­TEYL

Datça Kay­ma­ka­mlığı tarafından dü­zen­le­nen kok­teyl Yeşim Teras Res­taurant’ta ger­çek­leş­ti. Kay­ma­kam Vehbi Bakır ve eşi Elif Bakır mi­sa­fir­le­rini ka­pı­da kar­şı­la­ya­rak Öğ­ret­men­ler Günü tek tek kut­la­dı. İk­ram­la­rın ar­dın­dan Kay­ma­kam Bakır ve eşi Elif Hanım Öğ­ret­men­le­re tek tek te­şek­kür bel­ge­si ve ka­ran­fil tak­dim etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.