25 Kasım 2017

Kategori: Haber
25 Kasım 2017,
 0

Datça ya­ya­laş­tır­ma pro­je­si kap­sa­mın­da, İlçe­miz İskele Ma­hal­le­si Bal­çık­hi­sar Sokak, Ba­lık­çı Sokak ve Bu­xe­rol­les So­ka­ğı, ya­ya­laş­tır­ma pro­je­si kap­sa­mın­da UKOME Genel Ku­ru­lu’nda alı­nan karar ge­re­ği her türlü mo­tor­lu ve mo­tor­suz araç tra­fi­ği­ne ka­pa­tıl­mış­ olup bu kap­sa­ma bi­sik­let de da­hil­dir.

Be­le­di­ye za­bı­ta ekip­le­ri adı geçen so­kak­lar­da­ki es­na­fı ve ika­met eden­le­ri uya­rı­yor. Araç gi­ri­şi­ne ancak Be­le­di­ye Za­bı­ta­sın­dan alı­na­cak izin­le mü­sa­ade edi­li­yor. Al­dı­ğı­mız bil­gi­le­re göre uya­rı­lar bir hafta sü­rey­le devam edecek. Ku­ral­la­ra uy­ma­yan­la­ra tra­fik ekip­le­rin­ce ceza uy­gu­la­ma­sı ya­pı­la­cak. Ay­rı­ca ka­ba­hat­lar ka­nu­nu uya­rın­ca Za­bı­ta ekip­le­ri de 227 TL idari para ce­za­sı da uy­gu­la­ya­bi­lecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.