3 Temmuz 2018
3 Temmuz 2018,
 0

Datça Kaymakamlığı organizasyonluğunda gerçekleşen, 1 Tem­muz De­niz­ci­lik ve Ka­bo­taj Bay­ra­mı’nın 92. yıl dö­nü­mü etkinlikleri kapsamında, Pazar günü düzenlenen etkinliklere, Datça Halkı büyük ilgiyle ve yüzlerce genç -yaşlı, çoluk – çocuk vatandaşın katılımıyla coş­kuy­la kut­lan­dı. Deyim yerindeyse ,Datça Limanı insan seliyle dolu taştı.

Etkinlikler 30 Haziran Cumartesi günü Kum­luk Plajı’nda dip te­miz­li­ği ça­lış­ma­sıy­la baş­la­dı. Hasan Çıplak, Levent Özberk, Canan Kantarlı, Umut Kantarlı, Müjdat Kantarlı, Halil Alaşahan, Selim Öztüfekci, Ferhat Ünsalan, Abdurrahman Korkmaz, Jerfi Şirin, Çiğdem Oktay ve diğer dalgıçların katılımıyla yaklaşık iki saatlik bir sürede bir küçük çöp kamyonu dolusu denizden plastik şişe, poşet, şezlong, masa, sandalye, araç lastiği, çeşitli plastik malzeme ve vb.çöp çıkartıldı.

ÇELENK SUNMA TÖRENİ

1 Temmuz Pazar günü saat 10.00’da Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın’da,Kaymakam Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Gürsel Uçar,Garnizon Komutanı Yarbay Erdim Fahri Zeren,Liman Başkan Selçuk Arslan, Marmaris Güney Ege Gurup Komutanı Binbaşı Oğuz Eryilmaz ,Sahil Güvenlik Komutanı Onur Tataroğlu,diğer protokol üyeleri sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla, Liman Başkan Selçuk Arslan ,Ata­türk Anı­tı­na Liman Başkanlığı çelenk’ini, sundu. Ata­türk ve Ebe­di­ye­te in­ti­kal etmiş tüm Şe­hit­ler için 1 da­ki­ka­lık saygı du­ru­şu­nun ar­dın­dan İstik­lal Mar­şı­nın okun­ma­sı ile Çe­lenk Sunma tö­re­ni sona erdi.

DENİZE ÇE­LENK ATIL­MA TÖRENİ

Çe­lenk sunma tö­re­nin­den sonra, Datça Li­ma­nı­na gelen pro­to­kol ve va­tan­daş­lar, saat 10.30’da Datça Li­ma­nın­dan üc­ret­siz kal­dı­rı­lan tek­ne­ler­le, Kargı ile Ak­var­yum koy­la­rı ara­sın­da­ki Çeti Suyu ko­yu­na ge­le­rek Liman Baş­ka­nı Sel­çuk Ars­lan ta­ra­fın­dan de­ni­ze çelen atıl­ma­sı, ta­ki­ben 1 da­ki­ka­lık saygı du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şı­mız okun­ma­sıy­la de­ni­ze Çe­lenk Atma tö­re­ni­nin ye­ri­ni Piket tipi SG-52 Sahil Güvenlik Teknesi’nin Ba­tı­rıl­ma tö­re­ni ger­çek­leş­ti.

PİKET SG52 NİN BA­TI­RIL­MA TÖRENİ

Sahil Güvenlik Komutanlığın da 25 yıl kullanılan ve hurdaya çıkarılan 14 metre uzunluğunda 30 ton ağırlığındaki Piket tipi ‘SG-52’ gemisi, kimyasallardan ayrılarak balıklara yuva olması, dalış turizmine ve resif oluşumuna katkı sağlaması amaçlanması için hazırlandı. Batırılacağı Kargı ile Akvaryum koyları arasındaki Çeti Suyu mevkisine getirilen gemi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında teknelerde bulunan yüzlerce vatandaşın çoşkulu izlemi, siren sesleri ve teknelerde çalan milli marşlarımız eşliğinde yaklaşık 4 dakikalık bir sürede 18 metre derinliğe törenle batırıldı. Ba­tır­ma iş­le­mine, İstanbul Saros Dalgıç firmasından gelen 3 pro­fes­yo­nel dalgıç, Sinan Kaplan (43) Hayri Ateşer (63), Serdal Bilgin (40) tarafından gerçekleştirildi.

Taş­kı­zak Ter­sa­ne­si’nde ya­pı­lan ‘ Piket tipi SG-52’ gemisi , 25 Eylül 1990 ta­ri­hin­de, An­tal­ya’nın Kaş il­çe­sin­de kul­la­nıl­ma­ya baş­lan­dı, 30 Nisan 2002’de de An­tal­ya’ya gö­tü­rül­dü. Son görev yeri ise 1 Tem­muz 2007 iti­ba­rıy­la An­tal­ya’nın Demre il­çe­si Ke­ko­va Adası oldu. Bu­ra­da 9 Tem­muz 2015 ta­ri­hi­ne kadar kul­la­nı­lan tekne, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nın ona­yıy­la hiz­met dı­şı­na bı­ra­kıl­dı. Tekne, artık Datça de­rin­lik­le­rin­de, deniz can­lı­la­rı­na resif ola­rak ev sa­hip­li­ği ya­pa­cak.

YA­RIŞ­MA­LAR ve ÖDÜL TÖRENİ

Aynı gün Saat 17:00 da Datça Li­ma­nı, Badem Hey­ke­li önün­de ger­çek­le­şen ya­rış­ma ekin­li­ği ,yüzme ya­rı­şıy­la baş­la­dı.Yüzme Küçük Kız­lar­da 1.’in­ci­si Ada Ad­ver­sen Yüzme Küçük Erkek­ler­de 1.in­ci­si Te­oman Ka­ra­dağ Yüzme Genç Kız­lar 1.’in­ci­si Selin Ed­var­sen Yüzma Genç Er­kek­ler 1.’in­ci­si Aytuğ Kar­gın yüzme Büyük Kız­lar 1.’in­ci­si Nisa Ya­zı­cı Yüzme Büyük Er­kek­ler 1.’in­ci­si Nat­hi­ev Yağlı Direk Bay­rak Ya­rı­şı 1.’in­ci­si To­lu­nay Sön­mez, Halat Çekme Ya­rı­şı 1.’in­ci­si Kni­dos Emlak 1.’in­ci­le­re Ödül­le­ri­nin ve­ril­me­si­nin ar­dın­dan , Ger­çek­le­şen et­kin­li­ğe ,maddi ma­ne­vi katkı sağ­la­yan spon­sor olan ,va­tan­daş­la­ra Kay­ma­kam­lık ta­ra­fın­dan te­şek­kür pla­ke­ti tak­tim edil­di.1 Tem¬muz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92. yıl dönümüne özel dü­zen­le­nen kon­ser­le et­kin­lik sona erdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.